Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ACLES

Η ACLES αποσκοπεί στην προώθηση των στόχων τόσο των Εγχώριων όσο και των Διεθνών εταίρων της, στην προώθηση των κοινών συμφερόντων τους και στη διασφάλιση της συλλογικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων τους, ενώ παράλληλα προωθεί τους κοινούς στόχους και αξίες.

  • Διεθνής στόχευση – έχουμε μαθητές από όλη την υφήλιο

  • Οικειότητα – ενθαρύνουμε τη μάθηση & την ανάπτυξη

  • Ανθρωποκεντρικότητα – η μάθηση είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο

Η ACLES είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξέταση και Αξιολόγηση Γλωσσών (EALTA) από το 2011.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Να προωθήσει τη μάθηση και τη διδασκαλία των σύγχρονων γλωσσών στον τομέα των επαγγελματιών αλλά και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της εφαρμογής των πλέον κατάλληλων μεθοδολογιών. Να ενθαρρύνει την γνώση γλωσσών και τη μάθηση και την ανάπτυξη των πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας στον τομέα της εκμάθησης και της διδασκαλίας των γλωσσών.

Να προωθήσει την τυποποίηση των επιπέδων γλωσσικής επάρκειας και των συστημάτων αξιολόγησης αυτών των επιπέδων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Κέντρων Σύγχρονης Γλώσσας, δημοσιοποιώντας τις λειτουργίες τους τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και στο εξωτερικό παρέχοντας ευκαιρίες για εκμάθηση γλωσσών υψηλής ποιότητας σε σπουδαστές και επαγγελματίες που δεν είναι ειδικευμένοι σε γλωσσικές πιστοποιήσεις.

Να εκπληρώσει τους στόχους της διδασκαλίας και εκμάθησης των σύγχρονων γλωσσών και της προώθησης της πολυγλωσσίας, όπως επισημαίνουν οι σχετικοί φορείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Να αντιπροσωπεύει τα Εθνικά και Διεθνή μέλη της  με συλλογική αντιμετώπιση και συντονισμό θεμάτων και δραστηριοτήτων κοινού ενδιαφέροντος.

.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα Νέα του φορέα

Νεά και Ενημέρωση για την εταιρεία και τις πιστοποιήσεις μας