Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα που ορίζει ο νόμος.